Skip to main content

Prohlášení o ochraně údajů

Ochrana údajů je pro nás obzvláště důležitá. Obecně je možné používat naše webové stránky bez poskytnutí dalších osobních údajů (dále jen "pd").

Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby nabízené naší společností prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje žádný právní základ, zpravidla získáváme dobrovolný souhlas.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen BDSG) a platnými předpisy a nařízeními pro jednotlivé spolkové země. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů bychom rádi informovali veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále tyto zásady ochrany osobních údajů informují subjekty údajů o jejich právech.

Jako správce jsme zavedli řadu technických a organizačních opatření (dále jen TOM), abychom zajistili co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Nicméně přenosy dat přes internet mohou mít obecně bezpečnostní mezery, což znamená, že absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními prostředky, například faxem.

Definice pojmů

Naše prohlášení o ochraně osobních údajů vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce pro přijetí GDPR. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, předem vysvětlujeme používané pojmy.

Osobní údaje

PbD jsou veškeré informace, které lze jednoznačně přímo či nepřímo vztáhnout k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů").

Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace, která se provádí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu.

Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací. Tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajišťují, že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Správce nebo správce odpovědný za zpracování

Správce nebo kontrolor odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Orgány, které mohou získat osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo práva členských států, se za příjemce nepovažují.

Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

Souhlas

Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Název a adresa správce

Správcem ve smyslu GDPR je
ALMiG Kompressoren GmbH
Adolf-Ehmann-Straße 2
73257 Köngen

Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále jen "DPO") správce je

Ochrana údajů online
Andreas Scheffler
Wiesenweg 7
74629 Pfedelbach
Telefon +49 (0)7949 940982
E-mail: asc@datenschutz-online.eu

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo podněty týkajícími se ochrany údajů.

Soubory cookie

Naše internetové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou prostřednictvím internetového prohlížeče umístěny a uloženy v počítačovém systému. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, který umožňuje přiřadit webové stránky a servery ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit konkrétní prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Prostřednictvím jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Díky používání souborů cookie můžeme uživatelům našich webových stránek poskytovat uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné. Prostřednictvím souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat a usnadnit uživateli jejich rozpoznávání.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Shromažďování obecných údajů a informací

Naše webové stránky shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je navštíví subjekt údajů nebo automatizovaný systém. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru.

Zaznamenává se typ a verze použitého prohlížeče, operační systém používaný přistupujícím systémem, webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (referrer), dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, datum a čas přístupu na webové stránky, adresa internetového protokolu (IP adresa), poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a další podobné údaje a informace, které se používají pro účely zabezpečení v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozujeme žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné ke správnému poskytování obsahu našich webových stránek, k optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na ně, k zajištění dlouhodobé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a k poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku.

Tyto anonymně shromážděné údaje a informace proto analyzujeme jak statisticky, tak s cílem zvýšit ochranu a zabezpečení údajů v naší společnosti, abychom v konečném důsledku zajistili optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od všech pbD poskytnutých subjektem údajů.


Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, k nimž získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například u operací zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Zpracování by se pak zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování můžeme provádět zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění věta 2 GDPR).

Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

Doba, po kterou jsou pd uchovávány

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů

Informujeme vás, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v každém jednotlivém případě informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Vzhledem k právním předpisům obsahují naše webové stránky informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi. Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Takové osobní údaje předané dobrovolně subjektem údajů správci jsou uloženy pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto pd nejsou předávány třetím stranám.


Rutinní výmaz a blokování pbd

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich uložení, nebo pokud je to dáno evropským zákonodárcem nebo jinými zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují. Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným příslušným zákonodárcem, budou pd běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

Práva subjektu údajů

Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.


Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli získat od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále přiznal subjektu údajů přístup k následujícím informacím

 

 • účely zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích
 • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování
 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu
 • pokud se pd od subjektu údajů neshromažďují: veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo být informován o vhodných zárukách týkajících se předání.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

Právo na opravu

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.


Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné

 

 • Pd byly shromážděny pro tyto účely nebo zpracovány jiným způsobem, pro který již nejsou nezbytné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je zpracování založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz námi uložených osobních údajů, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

Pokud jsme osobní údaje zveřejnili a naše společnost je povinna osobní údaje vymazat podle čl. 17 odst. 1 GDPR, podnikneme přiměřené kroky, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, abychom informovali ostatní správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že subjekt údajů požádal tyto správce o vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Po úspěšném ověření podnikneme v jednotlivých případech nezbytné kroky.

Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek

 

 • subjekt údajů popírá přesnost pd, a to po dobu, která správci umožní přesnost pd ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
 • Správce již pd nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení námi uložených osobních údajů, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu. Po úspěšném ověření zajistíme omezení zpracování.


Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému osobní údaje poskytl, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce jinému, je-li to technicky proveditelné a za předpokladu, že tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.


Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů dotčený zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě námitky nebudeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud zpracováváme osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud s takovým přímým marketingem souvisí.

Pokud nám subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již pbD pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, z naší strany pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat výše uvedenou kontaktní osobu. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.


Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobně významně dotýká, pokud toto rozhodnutí

 

 • není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo
 • s výslovným souhlasem subjektu údajů. Pokud je rozhodnutí
 • je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo
 • je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijmeme vhodná opatření k zajištění práv a svobod, jakož i oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby na straně správce, na vyjádření jejího stanoviska a na napadení rozhodnutí.


Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na výše uvedenou kontaktní osobu.

Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.


Ochrana údajů při podávání žádostí a v procesu podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty k žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách.

Pokud správce uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány tři měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmazu nebrání žádné jiné oprávněné zájmy správce nebo dobrovolný souhlas uchazeče. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).


Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace!)

Na našich webových stránkách jsme integrovali komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webových stránek. Analýza webu je shromažďování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy. Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics používáme doplněk "_gat._anonymiseIp". Tento doplněk používá společnost Google ke zkrácení a anonymizaci IP adresy internetového připojení subjektu údajů, pokud jsou naše webové stránky navštěvovány z členského státu Evropské unie nebo z jiného signatářského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Google získané údaje a informace používá mimo jiné k analýze využívání našich webových stránek, k tomu, aby pro nás sestavoval online přehledy, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním našich webových stránek. Služba Google Analytics umisťuje soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou to soubory cookie, již bylo vysvětleno výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vstupu na některou z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou Google Analytics k předání údajů společnosti Google za účelem online analýzy. V průběhu tohoto technického postupu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které slouží společnosti Google mimo jiné k pochopení původu návštěvníků a kliknutí a následně k vytvoření provizního vyúčtování. Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud přístup pochází, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich webových stránek je tento pbD, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předán společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tento pbD je uložen společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami. Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného webového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google umístit soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Kromě toho lze již nastavený soubor cookie službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním této webové stránky a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si subjekt údajů musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek nesmí být předávány službě Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google uznána jako námitka. Pokud je IT systém subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, kterou lze přičíst jeho sféře kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat. Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat na www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na www.google.com/analytics/terms/de.html. Podrobněji je služba Google Analytics vysvětlena na tomto odkazu

https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.


Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání služby DoubleClick

Na těchto webových stránkách správce integroval komponenty DoubleClick od společnosti Google. DoubleClick je značka společnosti Google, pod kterou se prodávají speciální online marketingová řešení především reklamním agenturám a vydavatelům.

Provozovatelem služby DoubleClick by Google je společnost Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google předává data serveru DoubleClick při každé impresi i při kliknutí nebo jiných aktivitách. Každý z těchto přenosů dat vyvolá požadavek na soubor cookie v prohlížeči subjektu údajů. Pokud prohlížeč tento požadavek přijme, umístí DoubleClick soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, bylo již vysvětleno výše. Účelem souboru cookie je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookie se mimo jiné používá k umisťování a zobrazování reklam relevantních pro uživatele a k vytváření zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich vylepšování. Soubor cookie se také používá k zamezení vícenásobného zobrazování stejných reklam. DoubleClick používá ID souboru cookie, které je nutné pro technický proces. ID souboru cookie je nutné například k zobrazení reklamy v prohlížeči. DoubleClick může ID souboru cookie použít také k zaznamenání toho, které reklamy již byly v prohlížeči zobrazeny, aby se zabránilo jejich duplicitě. ID souboru cookie také umožňuje společnosti DoubleClick zaznamenávat konverze. Konverze se zaznamenávají například tehdy, pokud se uživateli již dříve zobrazil inzerát DoubleClick a následně provedl nákup na webových stránkách inzerenta pomocí stejného internetového prohlížeče. Soubor cookie DoubleClick neobsahuje pbD. Soubor cookie DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně slouží k identifikaci kampaní, se kterými již uživatel přišel do styku. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového serveru, který provozuje správce a na kterém byla integrována komponenta DoubleClick, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů prostřednictvím komponenty DoubleClick za účelem online reklamy a vyúčtování provize společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o údajích, které rovněž využívá k vytváření výkazů provizí. Google může mimo jiné sledovat, že subjekt údajů kliknul na určité odkazy na našich webových stránkách. Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného webového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google umístit soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Kromě toho lze soubory cookie již nastavené společností Google kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google DoubleClick lze získat na adrese www.google.com/intl/de/policies/.