Освобождаване от отговорност

1. Съдържание на онлайн офертата
Авторът не поема отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Във всеки случай претенциите за отговорност спрямо автора, които се отнасят за щети от материален или нематериален характер, предизвикани от използването или неизползването на предоставената информация, респ. от използването на невярна и непълна информация, са изключени, ако не е налице документирана вина от страна на автора умишлено или поради груба небрежност.
Всички оферти са свободни и необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без специално предизвестие или да прекрати публикуването временно или окончателно.

2. Препратки и линкове
Директни или индиректни препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които се намират извън сферата на отговорност на автора, могат да доведат до задължения за отговорност само ако авторът е запознат със съдържанието и ако е технически възможно и приемливо за автора да забрани такава употреба в случай на незаконно съдържание.
Авторът декларира изрично с настоящото, че към момента на поставяне на линка не е имало никакво незаконно съдържание на свързаните страници. Авторът няма влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторството на указаните/свързаните страници. Затова той изрично се дистанцира с настоящото от цялото съдържание на всички указани /свързани страници, които са променени след поставянето на линка. Това твърдение се отнася за всички включени в собствената Интернет оферта линкове и препратки, както и за външни записи в създадени от автора книги за гости, дискусионни форуми, списъци с линкове, мейлинг листи и всички други форми на бази данни, до чието съдържание е възможен външен достъп. За незаконните, неверните или непълни съдържания и в частност за щетите, които възникват от използването или неизползването на предоставена по подобен начин информация, отговорност носи самият доставчик на страницата, която е указана, а не този, който указва съответната публикация чрез линкове.

3. Авторско право и търговска марка
Авторът се стреми да съблюдава във всички публикации авторските права на използваните снимки, графики, звукови документи, видеозаписи и текстове, да използва създадени от него снимки, графики, звукови документи, видеозаписи и текстове или да използва незащитени от авторски права графики, звукови документи, видеозаписи и текстове.
Всички посочени в Интернет офертата и евентуално защитени от трети лица търговски марки са предмет на неограничените разпоредби на съответно действащите закони за търговската марка и правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Само поради споменаването на това не трябва да се заключи, че марките не са защитени от права на трети лица! Авторското право за публикувани, създадени от самия автор обекти остават собственост на автора на страниците.
Размножаването или използването на подобни графики, звукови документи, видеозаписи и текстове в други електронни или печатни публикации е забранено без изричното съгласие на автора.

4. Защита на данните
Ако в Интернет офертата съществува възможност за въвеждане на лична или търговска информация (имейл адреси, имена, адреси), тези данни могат да бъдат разкривани от потребителя абсолютно доброволно. Всички предложени услуги могат да бъдат достъпни и платени, когато това е технически възможно и разумно, и без да се разкрива такава информация, респ. като се посочват анонимни данни или псевдоним . Публикуваните в правните реквизити или подобна информация данни за контакти като пощенски адреси, телефонни и факс номера, както и имейл адреси не трябва да се използват от трети лица за изпращането на неизрично поискана информация. Изрично си запазваме правото на правни действия срещу подателите на така наречената спам поща при нарушения на тази забрана.

5. Правно действие на освобождаването от отговорност
Освобождаването от отговорност трябва да се разглежда като част от Интернет офертата, която се посочва на тази страница. Ако части или отделни формулировки на този текст не са отговаряли, не отговарят вече или напълно на действащото правно положение, това не променя съдържанието или валидността на останалите части на текста.


За целите на маркетинга и оптимизацията за този уебсайт да се използват продуктите и услугите на WiredMinds (www.wiredminds.de).

Там ще се събират, обработват и запаметяват данни, чрез които ще се създава потребителски профили под даден псевдоним. Потребителските профили са напълно анонимни, където това е възможно и приложимо. Тук могат да влязат в действие „бисквитките“ (Cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват в интернет браузъра на посетителя и служат за повторно разпознаване на браузъра. Събраните данни, които могат да съдържат също и лични данни, се прехвърлят на WiredMinds или се събират директно от WiredMinds. WiredMinds трябва да използва информацията, която остава след посещенията на уебсайтове, за да създава анонимни потребителски профили. Така придобитите данни няма да се използват без изричното съгласие на засегнатия, за да идентифицират персонално посетителя на този уебсайт, и няма да обвързват носителя на псевдонима с неговите лични данни. Доколкото се събират IP адреси, същите стават анонимни веднага след събирането им чрез изтриване на последната група цифри. Събирането, обработването и запаметяването на данни може да бъде отказано с бъдещо действие по всяко време.

Ако желаете отказ от ползване на Вашите посетителски данни, моля кликнете върху този линк: Отказ от проследяване на уебсайта